Skip to content
Home » เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับเรา

Home » เกี่ยวกับ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หรือ Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและ วิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูง เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทาง โดย นำปรัชญาของญี่ปุ่น “โมโนซุคุริ(Monozukuri)” หรือ “คิดเป็น ทำเป็น”มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถนำความรู้และทฏษฏีต่างๆที่ได้รับการการเรียนการสอนไปใช้งานได้จริงหลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาโทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  1. หลักสูตรปริญญาโท เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

  2. มีทุนการศึกษาให้เรียนฟรี ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาโท

  3. มีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตร

  4. ทุกหลักสูตรปริญญาโท มีเอกลักษณ์โดดเด่น เน้นการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

  5. ทุกวิชาการเรียนการสอนถ่ายทอดผ่านคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง