กู้ยืม กยศ. | กรอ.

การชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษา

  • ผู้กู้ยืมรายใหม่ สามารถกู้ต่อเนื่องได้ ชำระค่าลงทะเบียน 0 บาท
  • ผู้กู้ยืมรายใหม่ ชำระค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะ/สาขา
กองทุนกู้ยืม
ค่าเทอมภาคเรียนที่1
ภาคเรียนที่2
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี
ลักษณะที่1 (กยศ.) ลักษณะที่2 (กรอ.) Human Capital งวดที่1 งวดที่2 รวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE)20,000
35,000
55,000
47,100
336,950
สาขากรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE)20,000
28,700
48,700
43,350
326,300
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)20,000
24,950
44,950
43,350
325,850
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)20,000
28,700
48,700
45,300
324,050
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)20,000
24,800
44,800
37,800
317,000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)20,000
22,850
42,850
37,800
294,200
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล (BI)20,000
24,800
44,800
37,800
315,200
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)20,000
26,600
46,600
37,800
307,250
สาขาการพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (DBS)20,000
22,850
42,850
35,850
304,100
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)20,000
18,500
38,500
42,300
305,350
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)20,000
18,800
38,800
44,550
311,350
สาขาการบัญชี (AC)20,000
22,850
42,850
35,850
297,950
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)20,000
17,450
37,450
41,250
286,150
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)20,000
17,450
37,450
43,200
296,150
สาขาการตลาดดิจิทัล (DM)20,000
17,450
37,450
37,800
287,000
สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม(TH)20,000
17,450
37,450
25,050
289,450
สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (JIB)20,000
24,550
44,550
42,950
330,050
คณะสื่อสารสากล
Data Science and Artificial Intelligence (DSA)25,000
47,400
72,400
62,400
454,800

หลักสูตรปริญญาโท

คณะ/สาขา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
แบ่งชำระ
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคฤดูร้อน ค่าเทอม งวดที่1 งวดที่2 งวดที่3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(MIT)
50,500
42,500
-
38,750
38,750
-
50,500
15,000
15,000
20,500
170,500
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม(MBI)
46,750
38,750
26,000
38,750
38,750
6,500
46,750
15,000
15,000
16,750
195,500
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น(MBJ)
46,750
38,750
26,000
55,250
49,250
6,500
46,750
15,000
15,000
16,750
222,500
สาขาการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน(LMS)
46,750
50,000
37,250
50,000
16,250
-
46,750
15,000
15,000
16,750
200,250

INTER

คณะ/สาขา
กองทุนกู้ยืม
ค่าเทอมภาคเรียนที่1
ภาคเรียนที่2
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี
ลักษณะที่1 (กยศ.) ลักษณะที่2 (กรอ.) Human Capital งวดที่1 งวดที่2 รวม
หลักสูตรนานาชาติ
Digital Engineering(DGE)25,000
49,000
74,000
57,400
456,400
International Business and Entrepreneurship (IBN)25,000
42,400
67,400
57,400
439,400

หมายเหตุ

  1. Human คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์(Human Capital) โดย ผู้กู้ยืม ลักษณะที่ 2 จะได้รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
    - ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30% เมื่อชำระหนี้หลังเรียนจบ
    - ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี) เมื่อชำระหนี้หลังเรียนจบ
  2. ข้อมูล ณ 16 กรกฎาคม 2564 มี7 สาขาวิชา และอาจจะมีการประกาศเพิ่มเติม
  3. สาขาวิชาที่มีสิทธ์ิก้ยูืมลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 เป็นไปตามประกาศของกองทุนเงินให้ก้ยูืมเพื่อการศึกษาสำนักงานใหญ่

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกู้ยืมฯ โปรดติดตามและสอบถามได้ที่ แฟนเพจ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รายละเอียดการกู้ยืมฯ

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ตามปุ่มด้านล่าง

** ในส่วนของผู้ค้ำประกัน ในปี 2564 นี้ ทางกองทุนประกาศว่าไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน


SHARE :