นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Notice) : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นยึดมั่นในการดำเนินงานด้านการศึกษาอย่างมีจรรยาบรรณ และเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่าน สถาบันจึงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สถาบันได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สถาบันจึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิต่างๆ ของท่านตามกฎหมาย เจ้าของข้อมูลทุกท่านโปรดอ่านเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด

1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้ประกาศฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมรวมทั้งการอ้างอิงถึงข้อมูลบ่งชี้ อาทิเช่น ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, เลขประจำตัวประชาชน, เลขหนังสือเดินทาง, เลขบัตรประกันสังคม, เลขใบอนุญาตขับขี่, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, เลขบัญชีธนาคาร, เลขบัตรเครดิต, ที่อยู่อีเมล (email address), ทะเบียนรถยนต์, IP Address, Cookie ID, ข้อมูลเอกลักษณ์ทางกายภาพอย่างเดียวหรือหลายอย่าง และ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, ความคิดเห็นทางการเมือง, ความเชื่อในลัทธิ, ศาสนา, หรือปรัชญา, พฤติกรรมทางเพศ, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลสุขภาพ, ความพิการ, ข้อมูลการสังกัดสหภาพแรงงาน, ข้อมูลพันธุกรรม, ข้อมูลชีวภาพ, หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2. นโยบายฉบับนี้ใช้กับใครบ้าง

นโยบายฉบับนี้ใช้สำหรับท่าน หากท่านเป็นบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดังนี้ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน, บุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ, นักศึกษาของสถาบัน, ศิษย์เก่า , ผู้ขอสมัครเป็นนักศึกษาของสถาบัน, ผู้สมัครงาน และบุคคลทั่วไปที่ติดต่อขอใช้บริการกับสถาบันอาทิ ผู้ปกครอง, ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาช่วง และ ประชาชนทั่วไป

3. ข้อมูลที่สถาบันเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ วัตถุประสงค์

ข้อมูลที่สถาบันจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

3.1. ข้อมูลของบุคคล

เจ้าของข้อมูล ข้อมูลส่วนที่จัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย วัตถุประสงค์
1. บุคลากรของสถาบัน
1.1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล, อายุ, วันเดือนปีเกิด, สถานภาพสมรส, เลขประจำตัวประชาชน, ข้อมูลบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาวีซ่า, สำเนาใบต่างด้าว, เลขที่และสำเนาใบอนุญาตทำงาน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, หรือเอกสารที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน,วันเดือนปีเข้าปฏิบัติงาน, เลขที่บัญชีธนาคาร, รหัสประจำตัวพนักงาน, รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี, ตำแหน่ง/ระดับ, สังกัด, อัตราเงินเดือน, ค่าตอบแทนพิเศษ, ค่าล่วงเวลา, ข้อมูลเงินได้-เงินหักต่างๆ, ข้อมูลบันทึกเวลา, ใบลา, ใบแจ้งเงินเดือน, ใบแจ้งการปรับเงินเดือน, จำนวนเงินได้, จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อัตราเงินสะสม, ชื่อผู้รับผลประโยชน์, ตำแหน่งทางวิชาการ, สาขาตำแหน่งทางวิชาที่เชี่ยวชาญ, คำสั่งแต่งตั้งของตำแหน่งงานสายวิชาการ, คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำ, คำสั่งให้พ้นสภาพอาจารย์ประจำ, ระดับการศึกษา, ชื่อปริญญา ที่สำเร็จการศึกษา, สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา, ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา, ประเทศที่สำเร็จการศึกษา, ปีที่สำเร็จการศึกษา
1.2. ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ปัจจุบัน/ภูมิลำเนา, ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน, ที่อยู่และโทรศัพท์ของบุคคลที่ติดต่อกรณีเร่งด่วน, โทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลขโทรสาร, อีเมล
1.3. ข้อมูลทางเทคนิค อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ได้แก่ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address), คุกกี้ (Cookies ID), รหัสประจำอุปกรณ์, รุ่นและประเภทของอุปกรณ์, ข้อมูลการเชื่อมต่อ, ข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช้งานบนแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการ
1.4. ข้อมูลอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลด้านสุขภาพ, ข้อมูลผลตรวจสุขภาพเพื่อการเริ่มงานและการตรวจสุขภาพประจำปี, สัญชาติ, หมู่โลหิต
1. เพื่อยืนยันตัวตน
2. เพื่อการทำสัญญาการจ้างงานให้มีผลตามกฎหมาย
3. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก, การอบรมพัฒนา, การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง, การบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ และการเลิกจ้าง
4. เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ พรบ.การอุดมศึกษา, พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว, ประมวลรัษฎากรการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
5. เพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัยในการใช้แฟลตพอร์มต่างๆในการทำงานของสถาบัน
6. เพื่อจัดทำข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลกลางสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) กำหนด
7. เพื่อการสื่อสาร และติดต่อประสานงานในการทำงาน
8. ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว จะจัดเก็บเพื่อเป็นข้อมูลสุขภาพก่อนการเริ่มงาน และเพื่อจัดสวัสดิการด้านการประกันสุขภาพกับบริษัทผู้รับประกัน
2. ผู้สมัครงาน
2.1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลไทย, ชื่อ-นามสกุลอังกฤษ, เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง, ประวัติการศึกษา, ความสามารถพิเศษ, ประวัติการทำงาน, สถานที่ทำงาน, ผลการศึกษา, เอกสารผลงาน, ภาพถ่าย
2.2. ที่อยู่, โทรศัพท์บ้าน, โทรศัพท์มือถือ, อีเมล
1. เพื่อใช้ยืนยันตัวตน
2. เพื่อเป็นข้อมูลในการในการพิจารณาคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก
3. เพื่อการติดต่อนัดหมายและการแจ้งผล
3. บุคคลภายนอกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆ ของสถาบัน
3.1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ คำนำหน้า, ชื่อ-นามสกุลไทย, ชื่อ-นามสกุลอังกฤษ, ประวัติโดยย่อ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาทะเบียนบ้าน, รูปถ่าย
3.2. ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล
3.3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
3.4. ภาพถ่าย คลิปภาพหรือเสียงในการประชุม
1. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กระทรวงอุดมศึกษาฯ กำหนด
2. เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อประสานงานและการจัดส่งเอกสาร
3. เพื่อใช้ในการนำจ่ายค่าตอบแทน
4. เพื่อเป็นหลักฐานในการประชุม และรวมถึงการนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์สถาบัน
4. ผู้สมัครเข้าเรียน
4.1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลไทย, ชื่อ-นามสกุลอังกฤษ, เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง, ประวัติการศึกษา, ความสามารถพิเศษ, ประวัติการทำงาน, สถานที่ทำงาน, ผลการศึกษา, เอกสารผลงาน, ภาพถ่าย
4.2. ที่อยู่, โทรศัพท์บ้าน, โทรศัพท์มือถือ, อีเมล
1. เพื่อใช้ยืนยันตัวตน
2. เพื่อเป็นข้อมูลในการในการพิจารณาคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก
3. เพื่อการติดต่อนัดหมายและการแจ้งผล
5. นักศึกษา
5.1. ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา ได้แก่ รหัสนักศึกษา, คณะวิชา, สาขาวิชา, ชื่อไทย, นามสกุลไทย, ชื่ออังกฤษ, นามสกุลอังกฤษ, วิธีรับเข้า, วันขึ้นทะเบียน, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทาง , วันที่หมดอายุหนังสือเดินทาง, สถานะของหนังสือเดินทาง, วันเดือนปีเกิด, จังหวัดที่เกิด, ส่วนสูง, น้ำหนัก, ความถนัด/ความสนใจพิเศษ, จำนวนพี่น้อง, จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่, สถาบันที่สำเร็จการศึกษา, เกรดเฉลี่ยสะสม, วุฒิการศึกษา, แผน/สาขาที่จบ, วันเดือนปีที่สำเร็จการศึกษา, ประวัติการทำงาน, อาชีพ, องค์กร, ตำแหน่ง, แผนก, สำเนาเอกสารต่างๆ เช่น สำเนาวุฒิการศึกษา, ใบเทียบวุฒิ, ใบ Transcript, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), ทบ.29, หนังสือรับรองนักศึกษาจากผู้ปกครอง, สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง, รูปถ่ายนักศึกษา, สำเนาปริญญาบัตร, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา
5.2. ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ E-Mail Address, เลขรหัสประจำบ้าน, ที่อยู่ทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ปัจจุบัน, โทรศัพท์บ้าน/โทรศัพท์มือถือ, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, ชื่อองค์กร/หน่วยงาน, ที่อยู่องค์กร/โทรศัพท์ที่ทำงาน, แฟกซ์
5.3. ข้อมูลผู้ปกครอง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล บิดา, เลขบัตรประจำตัวประชาชนบิดา, สถานะ, อายุบิดา, อาชีพบิดา, รายได้ต่อปี, ชื่อ-นามสกุล มารดา, เลขบัตรประจำตัวประชาชนมารดา, สถานะ, อายุมารดา, อาชีพมารดา, รายได้ต่อปี, ข้อมูลสถานภาพบิดามารดา, คำนำหน้า, ชื่อ นามสกุล ผู้ปกครอง/ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน, ความเกี่ยวข้อง , E-Mail ผู้ปกครอง, เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง, อาชีพผู้ปกครอง, ชื่อองค์กร/หน่วยงาน, ตำแหน่งงานผู้ปกครอง/ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน, สถานที่ติดต่อผู้ปกครอง โทรศัพท์บ้าน/โทรศัพท์มือถือ, หมายเลขโทรศัพท์มือถือผู้ปกครอง, รายได้ต่อปี
5.4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษา อาทิ คำนำหน้าชื่อ, นามสกุล, ชื่อเล่น, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขโทรศัพท์, รูปถ่าย, ประวัติการศึกษา, สำเนาบัตรนักศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, อีเมล, คลิปวีโอ, คลิปเสียง, รูปถ่าย, ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ตามภูมิลำเนาตามบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง
5.5. ข้อมูลอ่อนไหว ได้แก่ หมู่โลหิต, ศาสนา, เชื้อชาติ, สัญชาติ, ข้อมูลความพิการ, ข้อมูลบัตรประจำตัวคนพิการ, รหัสบัตรประจำตัวคนพิการ, ใบรับรองแพทย์ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
1. เพื่อการตรวจสอบ การทวนสอบคุณสมบัติและคุณวุฒิ ในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และการสำเร็จการศึกษา
2. เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการให้บริการนักศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ การพิจารณาให้ทุนการศึกษา, การสงเคราะห์, การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาสำหรับการสำเร็จการศึกษา การศึกษาต่อ หรือการสมัครงาน, การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา, การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, การแลกเปลี่ยนนักศึกษา, การเดินทางไปดูงานและทัศนศึกษาต่างประเทศ, การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร, การใช้บริการของห้องสมุด, การใช้งานคอมพิวเตอร์, การเข้าใช้ Wi-Fi, การเข้าใช้ Google workspace, การเข้าใช้ Microsoft Office 365, การออกใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ
3. เพื่อใช้ในการติดต่อทั้งตัวนักศึกษาและผู้ปกครองเมื่อกรณีมีเหตุจำเป็น
4. เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.การอุดมศึกษา ที่มีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางให้กับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
5. สำหรับข้อมูลอ่อนไหวใช้เพื่อใช้ในการทำประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ การขอรับความช่วยเหลือพิเศษจากสถาบันและจากภาครัฐ
6. ศิษย์เก่า
6.1. เพื่อการให้บริการต่างๆ เช่น การบริการวิชาการ, การฝึกอบรม, การสัมนาทางวิชาการ ฯลฯ
1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูล, ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการติดต่อ
7. บุคคลทั่วไป
7.1. รหัสบัตรประชาชน, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-นามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, ชื่อองค์กร, รหัสพนักงาน (กรณีที่เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน) ,เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อบัญชีธนาคาร, เลขที่บัญชีธนาคาร, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล
7.2. คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, ประเทศ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ข้อจำกัดด้านอาหาร, อาชีพ, สถานที่ทำงาน, ตำแหน่งหรือลักษณะงานที่ทำ, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, รหัสบัตรประชาชน/หรือเลขที่หนังสือเดินทาง, วันหมดอายุบัตรประจำตัว, เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
1. เป็นไปตามระบบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้, เพื่อให้บริการออกใบเสร็จรับเงิน และ เพื่อการจัดทำสัญญาบริการตามมาตรฐานทางกฎหมาย
2. เพื่อการให้บริการต่างๆ เช่น การบริการวิชาการ, การฝึกอบรม, การสัมนาทางวิชาการ ฯลฯ
8. ผู้ติดต่อทางเว็บไซต์
8.1. ข้อมูลคุกกี้ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์, ข้อมูลคุกกี้ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยจะวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่วิเคราะห์ดังกล่าวจะไม่ระบุตัวตนของผู้เข้าชมและไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ
8.2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Analytics เป็นบริการการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบริษัท Google Inc. (Google) โดยใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลช่วยวิเคราะห์ โดยมีการตัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ Users, Bounce rate, Sessions, Average session duration, Percentage of new sessions, Pages per session, Goal completions, Page views, Demographics, Channel, Time Spent, Goal Completions, และ ค่าอื่นๆทั้งหมดใน Google Analytic / Google Adwords
1. เพื่อเป็นมาตรการระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการประเมินผลการเข้าใช้
2. เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

3.2. สถาบันขอแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบว่า เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของบุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ได้เสียของสถาบัน สถาบันได้ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันโรคติดต่อ และ ติดตั้งกล้องวงจรปิดในบางจุดโดยสถาบันจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลข้อมูลจากภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของเจ้าของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลใช้และเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของสถาบัน เพื่อความปลอดภัยของสถาบันและบุคคลทั่วไป

4. ข้อมูลที่สถาบันประมวลผล

4.1. สถาบันอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ในบางกรณี สถาบันอาจขอให้เจ้าของข้อมูลให้ข้อมูลบางประเภทแก่สถาบันเพิ่มเติม เพื่อให้สถาบันสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการใดๆ ตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอ สถาบันจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบเมื่อสถาบันจำเป็นต้องได้รับข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลรับทราบว่า การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สถาบันอาจเป็นผลให้สถาบันอาจไม่พิจารณา หรือยุติสัญญาที่มีระหว่างกัน หรือสถาบันไม่สามารถดำเนินการใดๆ ตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอได้

4.2. โดยทั่วไปสถาบันจะประมวลผลข้อมูลของเจ้าของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

4.2.1. เพื่อยืนยันตัวตน

4.2.2. เพื่อดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูล

4.2.3. เพื่อประกอบการจัดทำสัญญาต่างๆ

4.2.4. เพื่อบริหารความสัมพันธ์กับบุคลากร นักศึกษา เครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน

4.2.5. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของหน่วยงานราชการ

4.2.6. เพื่อสามารถจัดให้มีการบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

4.2.7. เพื่อดำเนินการตอบกลับและการปรับปรุงระบบ รวมถึงการจัดการและปรับปรุงระบบเว็บไซต์และปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

4.3. ในกรณีการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการสำรวจ วิจัย สถิติ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทางวิชาการและการพัฒนาสถาบัน บุคลากรและนักศึกษา สถาบันจะไม่ใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ และจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังภายใต้ระเบียบข้อบังคับและจริยธรรมในการวิจัย

4.4. เจ้าของข้อมูลสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อสถาบันประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล และเมื่อเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมแล้วเจ้าของข้อมูลอาจเพิกถอนความยินยอมได้ ณ เวลาใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สถาบันกำหนดโดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลเพิกถอนความยินยอม สถาบันยังอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อปกป้องประโยชน์ได้เสียของสถาบัน

5. การจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันมีระบบและมาตรการสร้างความมั่นใจในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ โดยมีระบบและมาตรการต่างๆ ดังนี้

5.1. สถาบันกำหนดผู้จัดเก็บข้อมูล การใช้ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล พร้อมจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ บุคลากรของสถาบัน รวมทั้งบุคคลและหน่วยงานภายนอกที่มีสัญญาให้บริการแก่สถาบันเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และคู่สัญญาอื่นๆ ที่กระทำในนามสถาบันจะเป็นผู้ได้รับและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

5.2. สถาบันจะเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการแก่สถาบันเท่าที่จำเป็นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลและเพื่อปกป้องส่วนได้เสียของสถาบันเท่านั้น และตกลงที่จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจากการใช้ การเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

5.3. สถาบันกำหนดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับประเภทของผู้ให้บริการที่สถาบันจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้ทราบ และเจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลของตนออกจากสถาบัน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาที่สถาบันกำหนด

5.4. สถาบันอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่อื่นหน่วยงานภายนอกใดๆ เพื่อดำเนินงานของสถาบัน หรือการดำเนินการกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การเดินทาง การอบรมสัมนา การศึกษาดูงาน การจัดงานร่วมกัน และการวิจัย ฯลฯ

5.5. สถาบันอาจเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการที่ควบคุมในเรื่อง การตรวจคนเข้าเมือง ภาษี ความมั่นคงของชาติและอาชญากรรม หรือเหตุอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

5.6. สถาบันอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังต่างประเทศเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การวิจัยร่วม การฝึกงาน และสหกิจศึกษา ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลต้องยินยอมให้สถาบันส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลออกนอกประเทศไทยไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่อยู่ในประเทศอื่น โดยสถาบันจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

5.7. สถาบันอาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยสถาบันจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งขอความยินยอม โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

5.7.1. บุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล

5.7.2. วัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล

5.7.3. วิธีการในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล

5.7.4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเชื่อมโยง และหากมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูล สถาบันจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และขอความยินยอมก่อนการดำเนินการ

5.8. สถาบันจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายใต้กรอบระยะเวลาตามความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมายกำหนด เจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่สถาบันเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบัน

5.9. สถาบันจะดูแลกำกับให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยเฉพาะ มิให้ ใช้ หรือเปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ตามขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอม หรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่เจ้าของข้อมูลควรทราบ โดยเจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่สถาบันกำหนดไว้ก่อนหรือในขณะหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่สถาบันกำหนดขึ้น

6.1. สิทธิในการขอถอนความยินยอม โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอยู่กับสถาบัน เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลอยู่ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น

6.2. สิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับข้อมูลหรือสำเนาข้อมูล โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึง หรือรับ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบัน และขอให้สถาบันทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูล รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอมว่าสถาบันได้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลมาได้อย่างไร

6.3. สิทธิในการคัดค้าน โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจสถาบันในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน

6.4. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้

6.6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้สถาบันระงับการใช้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลได้ตามที่กฎหมายกำหนด

6.7. สิทธิร้องเรียน โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากเจ้าของข้อมูลเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.8. การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่สถาบันอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของเจ้าของข้อมูลได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล การใช้สิทธิละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น

7. การเพิกถอนความยินยอม

หากเจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์ให้สถาบันเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอีกต่อไป เจ้าของข้อมูลสามารถเพิกถอนความยินยอมได้โดยการทำคำร้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบัน

ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด ประกาศ หรือระเบียบที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบัน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่สถาบันกำหนด

8. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สถาบันจึงขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือใช้บริการจากสถาบันหรือเว็บไซต์ของสถาบัน

9. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันได้ดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของสถาบัน ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ สถาบันได้จัดทำระเบียบ คำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

10. หากเจ้าของข้อมูลประสงค์จะใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ 6 และ 7 หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่างนี้

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เลขที่ 1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 0-2763-2600

อีเมล pdpc@tni.ac.th