ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นปริญญาตรี

คณะ/สาขา
กองทุนกู้ยืม
ค่าเทอมภาคเรียนที่1
ภาคเรียนที่2
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี
ลักษณะที่1 (กยศ.) ลักษณะที่2 (กรอ.) Human Capital งวดที่1 งวดที่2 รวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE)20,000
35,000
55,000
47,100
340,550
สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE)20,000
35,000
55,000
47,100
336,950
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE)20,000
28,700
48,700
43,350
326,300
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)20,000
24,950
44,950
43,350
325,850
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)20,000
28,700
48,700
45,300
324,050
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)20,000
24,800
44,800
37,800
317,000
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)20,000
22,850
42,850
37,800
294,200
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล (BI)20,000
24,800
44,800
37,800
315,200
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)20,000
26,600
46,600
37,800
307,250
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (DBS)20,000
22,850
42,850
35,850
304,100
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)20,000
18,500
38,500
42,300
305,350
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)20,000
18,800
38,800
44,550
311,350
สาขาการบัญชี (AC)20,000
22,850
42,850
35,850
297,950
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)20,000
17,450
37,450
41,250
286,150
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)20,000
17,450
37,450
43,200
296,150
สาขาการตลาดดิจิทัล (DM)20,000
17,450
37,450
37,800
287,000
สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม(TH)20,000
17,450
37,450
25,050
289,450
คณะสื่อสารสากล
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (JIB)


- 20,000
24,550
44,550
42,950
330,050

ปริญญาโท

คณะ/สาขา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
แบ่งชำระ
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคฤดูร้อน ค่าเทอม งวดที่1 งวดที่2 งวดที่3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม(MET)
46,750
50,000
-
50,000
16,250
-
46,750
15,000
15,000
16,750
163,000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(MIT)
50,500
42,500
-
38,750
38,750
-
50,500
15,000
15,000
20,500
170,500
คณะบริหารธุรกิจ
สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม(MBI)
46,750
38,750
26,000
38,750
38,750
6,500
46,750
15,000
15,000
16,750
195,500
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น(MBJ)
46,750
38,750
26,000
55,250
49,250
6,500
46,750
15,000
15,000
16,750
222,500
สาขาการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน(LMS)
46,750
50,000
37,250
50,000
16,250
-
46,750
15,000
15,000
16,750
200,250

INTER

คณะ/สาขา
กองทุนกู้ยืม
ค่าเทอมภาคเรียนที่1
ภาคเรียนที่2
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร      4 ปี
ลักษณะที่1 (กยศ.) ลักษณะที่2 (กรอ.) Human Capital งวดที่1 งวดที่2 รวม
หลักสูตรนานาชาติ
Data Science and Artificial Intelligence (DSA)25,000
47,400
72,400
62,400
454,800
Digital Engineering (DGE)25,000
49,000
74,000
57,400
456,400
International Business and Entrepreneurship (IBN)25,000
42,400
67,400
57,400
439,400
Business Engineering and Innovation (BEI)
-
-
-
46,900
49,600
74,600
45,700
451,400

** ค่าเทอมแรกเข้าสามารถ แบ่งชำระได้ 2 งวด **

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงสถานศึกษา ยังไม่ได้รวมค่าเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน ค่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน ค่าชุดพิธีการและชุดปฏิบัติการ
SHARE :