ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการด้านการจัดการธุรกิจ อุตสาหกรรมตามแนวคิดการผลิตแบบญี่ปุ่นโดยเน้นหลักการ 3T1S ที่ประกอบด้วย TPS TPM TQM และ Shindan(ห้องปฏิบัติการ Monozukuri)