บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Tokyo Keizai University

ระยะเวลา 13 วัน ระหว่างวันที่ 7  -  18 พฤษภาคม 2562 


 1. น.ส.ณิชกานต์ จันทรมัสการ สาขา BJ ชั้นปีที่ 2

 2. น.ส.ชนิกานต์ พิมทอง สาขา BJ ชั้นปีที่ 3

 3. น.ส.วริศรา ไชยชาย สาขา BJ ชั้นปีที่ 3

 4. นายภู่กันเทพ พีสะระ สาขา IM ชั้นปีที่ 2

SHARE :