โครงการ TNI Senior Project Student in Institute of Technologists Graduation Program 2019

ที่ Institute of Technologists ประเทศญี่ปุ่น ได้รับทุน JASSO

ระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. 62 – 28 ก.พ. 63


1. นายชรัณ แสงจันทร์ สาขา IE จบการศึกษาแล้ว

2. นายนิธิศ โกมาสถิตย์ สาขา AE จบการศึกษาแล้วSHARE :