โอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนต่อ ฝึกงาน และทำงานในประเทศญี่ปุ่น อาเซียน และประเทศอื่นๆ ของนักศึกษา TNI

ระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีเทียบโอน และปริญญาโท

 1. การแลกเปลี่ยนระยะสั้นระหว่างนักศึกษา TNI ทุกระดับกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคู่มิตร (MOUในประเทศญี่ปุ่น อาเซียน และประเทศอื่นๆ
  • TNI มีโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาทุกระดับเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น อาเซียน และประเทศอื่นๆ ระหว่างปิดภาคฤดูร้อนและปิดภาคเรียนเดือนตุลาคมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยคู่มิตรในประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นบางโครงการที่มีกำหนดการเดินทางในช่วงเดือนอื่นๆ โดยมีทั้งประเภทได้รับทุนสนับสนุนจำนวนหนึ่งและประเภทออกค่าใช้จ่ายเองในอัตราลดพิเศษเฉพาะนักศึกษา TNI
  • นักศึกษาประเทศญี่ปุ่น อาเซียน และประเทศอื่นๆจากมหาวิทยาลัยคู่มิตร (MOU) เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่ TNI ในระหว่างปิดภาคฤดูร้อน (สิงหาคม) และฤดูหนาว (กุมภาพันธ์-มีนาคม)
 2. การเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น
  • มหาวิทยาลัยคู่มิตรของ TNI หลายแห่งมีโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมให้นักศึกษาจากต่างประเทศ เช่น ABK (ASIA BUNKA KAIKAN), Higashikawa Town, Aomori Chuo Gakuin University, Sendagaya Japanese Institute, Philinter Education Center, Tohoku Gakuin University และ Shinshu University เป็นต้น นักศึกษาของ TNI ที่ประสงค์จะสมัครเรียนในโครงการเหล่านี้ จะเสียค่าใช้จ่ายในอัตราของมหาวิทยาลัยคู่มิตร  และส่วนใหญ่จะได้รับทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก หรือนักศึกษาบางคนได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น 
 3. การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
  • สำหรับนักศึกษา TNI ในระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีเทียบโอน สามารถสมัครไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยคู่มิตรในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี ในปีการศึกษาที่ 3 หรือ 4 โดยนักศึกษามีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนจาก JASSO (องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยคู่มิตรจะเป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาที่เหมาะสม เพื่อการรับทุนสนับสนุน (ดู องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือสามารถ (ดู ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น)
  • สำหรับนักศึกษา TNI ที่ต้องการไปเรียนต่อในระดับปริญญาโท สามารถเลือกสถาบันการศึกษาและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยคำแนะนำของอาจารย์ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา และติดต่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ ซึ่งนักศึกษาบางคนมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนและเต็มจำนวน เช่น JASSO, Monbukagakusho (MEXT), AJINZAI, มูลนิธิและองค์การสนับสนุนตลอดจนบริษัทเอกชน โดยการแนะนำของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ดู กองทุนสนับสนุนนักศึกษาเอเชีย)
 4. การไปทัศนศึกษา/ ดูงานต่างประเทศระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
  • สำหรับนักศึกษา TNI ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สถาบันมีโครงการสัมมนาและโครงการศึกษาดูงานระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น อาเซียน และประเทศอื่นๆ เป็นประจำทุกปี ระยะเวลาตั้งแต่ 1 – 2 สัปดาห์  
 5. การฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
  • มหาวิทยาลัยคู่มิตรในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งองค์กรในประเทศญี่ปุ่น เช่น JTECS สนับสนุนทุนการศึกษา การฝึกงาน และการวิจัยระยะสั้นสำหรับนักศึกษา TNI
  • บริษัทต่างๆ ที่สนับสนุนทุนการศึกษาของ TNI สนใจให้การสนับสนุนด้านการฝึกงานของนักศึกษา TNI ทั้งในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและทุนการศึกษา ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ ดังนีSHARE :