รายงานการเดินทางไปนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการร่วมกับ Tohoku Institute of Technology ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ '2018 The 6th Biennial Symposium Co-hosted by Tohoku Institute of Technology and Thai-Nichi Institute of Technology' ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2561

รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์, รศ.ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์, ดร.โสภณ มงคลลักษมี และ ผศ.อมราวดี ทัพพุนSHARE :