รายงานการเข้าร่วมอบรมโครงการ 2017 – 2018 Long-Term Training Program for Foreign Teachers of the Japanese Language ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น อุราวะ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561

 อาจารย์ภัสพร ธาราสุข อาจารย์ประจำจากสำนักวิชาพื้นฐานและภาษาSHARE :