สรุปผลการปฏิบัติงาน “International Science Camp in Okayama 2018” ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 4 กันยายน 2561 ณ จังหวัดโอกายามา ประเทศญี่ปุ่น


 Mr.Koichi Mizutani และ น.ส.อัจจิมา นนทฤทธิ์SHARE :