โครงการ Japan Education Trip TNIC 2023_Travel Education in Tokyo 10 Days ณ ประเทศญี่ปุ่น 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
นางสาวโรสซา แบล็ละ สายหยก ตัน, 
คณะบริหารธุรกิจ, สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ


บันทึกประสบการณ์

1.นางสาวโรสซา แบล็ละ สายหยก ตัน
Japan Education trip TNIC 2023
2.น.ส.สิดาพร ตรีประสิทธิ์พงศ์
Japan Education Trip TNIC 2023 SHARE :