โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นเข้มข้น ระยะเวลา 2 เดือน ที่ ABK College
ระหว่างวันที่ 6 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2023


นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 28 คน 

บันทึกประสบการณ์

1.นายชนพัฒน์ ณ สงขลา สาขา MT ชั้นปีที่ 1

2.นายชยธร ล้อทวีสวัสดิ์ สาขา AE ชั้นปีที่ 1

3.นายภาสวุฒิ เกิดสีทอง สาขา MT ชั้นปีที่ 2

4.นายปัญญภพ สินพานิช สาขา AE ชั้นปีที่ 1

5.นายธีร์ธวัช โอภาดีดังกุล สาขา HR ชั้นปีที่ 1

6.นายศรวีย์ ธนะเพิ่มพูล สาขา CE ชั้นปีที่ 1

7.น.ส.พัทธนันท์ ศิรโรจนพัฒน์ สาขา BI ชั้นปีที่ 2

8.น.ส.อัญชิษฐา ขวัญโกมล สาขา MT ชั้นปีที่ 1

9.น.ส.วรินรำไพ แจ่มจรัส สาขา BJ ชั้นปีที่ 2

10.นายนิธาน ปานยศ สาขา DGE ชั้นปีที่ 2

11.นายวัชรากร ศรีกิจเกษมวัฒน์ สาขา AE ชั้นปีที่ 2SHARE :