เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) นำรถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) ต้นแบบ เข้าร่วมแสดงในโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงของประเทศไทย”จัดโดยคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์แห่งชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมสัมมนา B1 -2 ชั้น B 1 อาคารรัฐสภา

    การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจแนวทางการสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงของประเทศไทยและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ทั้งในบริบทการกำกับดูแลควบคู่การส่งเสริมพัฒนา การสร้างมาตรฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และการวางแผนสร้างความร่วมมือและเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความชำนาญอีกด้วย

    “การจัดงานในครั้งนี้มีภาครัฐและเอกชนต่างๆ นำรถไฟฟ้าดัดแปลงเข้าร่วมกว่า 30 คัน โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และคณะร่วมเยี่ยมชม ผู้ประกอบการ EV Conversion ด้วย”


        อาจารย์ภาสกร พันธุ์โอภาส หัวหน้าศูนย์วิจัยและทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า “ปัจจุบันศูนย์วิจัยและทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพยานยนต์ ด้วยเครื่อง Chassis Dynamometer ซึ่งพร้อมให้บริการทดสอบและรับรองผลการทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง รวมถึงสามารถตรวจเช็กความถูกต้องของการติดตั้งชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงด้วย ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงต้นแบบของ TNI ได้จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถวิ่งบนท้องถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย” 

        นอกเหนือจากการเป็นศูนย์วิจัยและทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง ในการเป็นสถานที่ติดตั้ง EV Charger เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในสถาบัน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ 


ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :

อาจารย์ภาสกร พันธุ์โอภาส หัวหน้าศูนย์วิจัยและทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

โทร.02-7632600 #2905, 2923SHARE :