รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมด้วย ดร.วรรณพล ศุภสกุลดำรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนา ประสานงานโครงการและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566-2570  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 8:30 – 12:00 น. ณ โรงแรมใบหยกสกาย (Baiyoke Sky Hotel) กรุงเทพมหานคร  จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดยมีอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมในครั้งนี้  SHARE :