รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี และประธานกิตติมศักดิ์การจัดประชุม ICBIR & TNIAC 2023 กล่าวเปิดงาน 

รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา และรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ICBIR & TNIAC 2023 กล่าวรายงาน

   เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2023 และนานาชาติ ICBIR 2023 ซึ่งเป็นการดำเนินการจัดร่วมกันระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย


 โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษในช่วงพิธีเปิดการประชุม เช้าวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

1. Robotics / Industry 4.0 in Eastern Economic Corridor (EEC), Thailand บรรยายโดย Assoc.Prof.Dr. Schitt Laowattana, กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และ ที่ปรึกษาโครงการ EEC


2. The Frontier Research of Human Biological Measurement and Biomedical Big Data Analysis  บรรยายโดย Assoc.Prof.Dr. Emi Yuda, จาก Tohoku University, Japan


3. Synchrotron Radiation Diagnosis of Batteries บรรยายโดย Prof.Dr. Koji Amezawa , จาก Tohoku University, Japan


    และในงานนี้ มีนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ความสนใจส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมเป็นจำนวนมาก และผ่านการเข้าร่วมนำเสนอบทความ จำนวน 232 บทความ สำหรับงาน ICBIR2023 และ 50 บทความสำหรับงาน TNIAC2023 มีผู้นำเสนอบทความและผู้ร่วมงานทั่วไป มากกว่า 300 คน ที่เป็นคนไทย และชาวต่างชาติประเทศต่างๆ ได้แก่ Indonesia, Japan, Philippines, India, China, Sri Lanka, Brunei Darussalam, South Korea, Malaysia, Turkey


โดยมีผู้ได้รับรางวัล  Best Paper Awards รวมจำนวน 17 บทความ โดยแบ่งเป็นประเภท 

Best Paper Awards for TNIAC 2023 จำนวน 4 บทความ ได้แก่

1. ผู้เขียน : ผการัตน์ ใยทอง, มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม 

  หัวข้อ  : การศึกษาทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการเล่าเรื่องของนักศึกษาจีนในระดับอุดมศึกษา

  จาก    : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ

2. ผู้เขียน : อุไรวรรณ บัวตูม, กัลยารัตน์ เชี่ยวชาญ, ณมณ ศรหิรัญ, สมบัติ ฝอยทอง

   หัวข้อ  : การปรับค่าน้ำหนักของคำด้วยคลาสมิวชวลอินฟอเมชั่นสำหรับการจำแนกประเภทความพึงพอใจ

   จาก    : คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

3. ผู้เขียน : ฐิตาภา มารมย์, โชติรส ดอกขัน,  ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต, นันทิยา หาญศุภลักษณ์

   หัวข้อ  : การฉายน้ำยางด้วย EB: ผลต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล

   จาก   : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ผู้เขียน : รวินันท์ เป็งแก้ว, บุญญาดา นาสมบูรณ์

    หัวข้อ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการถ่ายโอนความรู้งานออกแบบวิจัยและพัฒนารถยนต์ จากบริษัทแม่ประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทย 

    จาก   : คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Best Paper Awards from Regular Sessions of ICBIR 2023 จำนวน 9 บทความ ได้แก่

1. ชื่อ    : Haram Choi, Sanghun Nam 

  หัวข้อ : The Effect of the Gaze Visualization Interface on the Learning Performance of Virtual Reality Medical Education

  จาก   : Dept. of Culture and Technology, Changwon National University, Republic of Korea

2. ชื่อ   : Nur Anita Yunikawati

   หัวข้อ : “Panen Raya” Game Entrepreneurship Learning Media Development: Indonesian Context

   จาก   : Department of Development Economics, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia 

3. ชื่อ    : Pongthanin Wangkiat, Chantri Polprasert 

   หัวข้อ : Machine Learning Approach to Predict E-Commerce Customer Satisfaction Score

    จาก  : Dept. of Computer Science, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand

4. ชื่อ    : Kiyoharu Tagawa, Yukiko Orito

   หัวข้อ : Prospect Theory-Based Formulation of Portfolio Optimization Problem Using Loan and Its Solution by Multi-Start Local Search

   จาก   : Department of Informatics Faculty of Informatics, Kindai University, Higashi-Osaka, Osaka, Japan and Department of Management, Science College of Engineering, Tamagawa  University Machida, Tokyo, Japan

5. ชื่อ    : Prathistith Raj Medi, Ghanta Sai Krishna, Praneeth Nemani, Satyanarayana Vollala, Santosh Kumar

   หัวข้อ : A Novel End-To-End Framework for Occluded Pixel Reconstruction With Spatio-Temporal Features for Improved Person Re-Identification

   จาก   : IIIT Naya Raipur

6. ชื่อ    : Jose Miguel Custodio, John Vincent Cortez, Arianna Elise Chua, Ronnie Concepcion II 

   หัวข้อ : Development of a Quality Grading Model for Processed Milk Through Sensor Data and Symbolic Genetic Programming

   จาก   : Department of Manufacturing Engineering and Management, De La Salle University Manila, Philippines

7. ชื่อ    : Reagen Yohanes Sayoga, Ivan Sangkereng, Cornelius Mellino Sarungu, Yudhita Valen Prasarry, Ridho Bramulya Ikhsan, Hartiwi Prabowo

   หัวข้อ : The Future of Video on Demand (VoD) Services in Indonesia: An Empirical Study 

   จาก   : Management Department, BINUS Online Learning, Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia

8. ชื่อ    : Himani Choudhary, Deepika Pandita, Fatima Vapiwala, Aaradhana Rukadikar

   หัวข้อ : Determining the Effectiveness of Cloud Computing on the Payroll Management System

   จาก   : Junior Research Fellow, Symbiosis Institute of Business Management, Pune, Symbiosis International (Deemed University), India

9. ชื่อ    : R. A. Aryanti Wardaya Puspokusumo, Indra Kusumawardhana, Yanti Tjong, Jesica Caroline

   หัวข้อ : Analysis the Use of Social Media Marketing Towards Tourist's Trust and Purchase Intention

   จาก   : International Marketing, School of Business Management, Hotel  Management Department, Faculty of Digital Communication and Hotel & Tourism and Information Systems Department, School of Information Systems, Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia

Best Paper Awards from Special Sessions of ICBIR 2023 จำนวน 4 บทความ ได้แก่

1. ชื่อ    : Siriwut Kongnakorn, Tinnarat Aromsuk, Wasinee Noonpakdee 

  หัวข้อ : Customs Tariff Classification of Organic Chemicals With Data Mining Techniques

  จาก   : College of  Innovation, Thammasat University, Bangkok, Thailand

2. ชื่อ   : Phon-Amnuaisuk Somnuk, Soon Jiann Tan, Kok-Chin Khor, Mau-Luen Tham, Yung-Wey Chong, Saiful Omar, Noor Farizah Binti Ibrahim, Mohd Najwadi Yusoff, Idham Mashud

  หัวข้อ : Non-GPS-Based ETA Models Constructed From Historical GPS Data and Traffic Contexts

  จาก   : School of Computing and Informatics, Univesiti Teknologi Brunei, Brunei,  Faculty of Engineering, Universiti Teknologi Brunei, Brunei, LKC Faculty of Engineering and Science, Universiti Tunku Abdul Rahman, Malaysia and School of Computer Sciences, Universiti Sains Malaysia, Malaysia

3. ชื่อ   : Namgyu Kang, Rui Sakaida, Andrew Johnson

  หัวข้อ : Analysis on Remote Global Co-Creative Design Process With Evaluation Grid Method

  จาก   : Department of Media Architecture, Hakodate, Japan

4. ชื่อ   : Daeuk Kim, Ronnie S. Concepcion II, Gerard Anthony M. Espiritu, Joseph Rey H. Sta.Agueda, Ryan Rhay P. Vicerra

  หัวข้อ : Optimized Fuzzy Logic and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems for Wound Healing Time Prediction Among the Diabetic Patients

  จาก   : Department of Manufacturing and Management, De La Salle University, Manila, Philippines
SHARE :