เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี, ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  และดร.เอิบ พงบุหงอ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานบริหาร บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านบริการวิชาการ และสหกิจศึกษา พร้อมทั้งได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร, การพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาด้านตลาดแรงงาน 
SHARE :