รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และคณะผู้บริหาร ร่วมกับ ผศ.ดร.พูลศักดิ์  โกษียาภรณ์ รองผู้อำนวยการและคณะสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตลอดจน สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานของสถาบันโคเซ็น แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันโคเซนให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ณ ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 

English Version : https://tnic.tni.ac.th/SHARE :