รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Mrs. Eleonora valenti รองประธานผู้บริหารฝ่ายบุคคล AMITY TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ปัณณทัต จอมจักร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์อดิศักดิ์ เสือสมิง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และดร.พิกุล เวชชานุเคราะห์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (DSA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการอย่างมืออาชีพ  พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก Amity Group เพื่อยกระดับตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566
SHARE :