รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี, รศ.อัญชลี สุพิทักษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ดร.ดอน แก้วดก ประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน และคุณกนิษฐา นาคสุข หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Mr. Ryota Nakamura กรรมการผู้จัดการ บริษัท วายเอ็นทู เทค ประเทศไทย จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือดำเนินการโครงการทางวิชาการ และด้านบริการวิชาการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และทักษะปฏิบัติให้แก่นักศึกษาของสถาบันและบุคลากรของบริษัท วายเอ็นทู เทค ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566




SHARE :