รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

        สถาบันได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2566  โดยได้รับเกียรติจาก    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร กรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ สถาบันได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.38 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  

โดยสถาบันมีจุดเด่นในภาพรวมดังนี้

        1.  ฝ่ายบริหารระดับสูง เป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดสมัยใหม่ พร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาที่จะให้สถาบันปรับโฉมการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการบริหารเชิงธุรกิจ ที่พิจารณา cost / benefit เพิ่มขึ้น จะทำให้รายได้ในอนาคตเพิ่มขึ้น โดยพยายามที่จะแสวงหารายได้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะทำให้การบริหารจัดการ มีความคล่องตัวมากขึ้น และการนำเสนอแนวทางที่จะไปสู่อนาคตมีความชัดเจน มีแนวปฏิบัติ และสามารถนำไปพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

        2. บุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและสายสนับสนุน มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความร่วมมือร่วมใจในการทำงานสูง และเอื้ออาทรต่อกัน ทำให้สถาบันมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทำให้ผลงานที่เกิดจากการทำงานร่วมกันมีคุณภาพสูง
SHARE :