รศ. ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ และ รศ.อัญชลี สุพิทักษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัย จากคณะกรรมการมูลนิธิทาคาฮาชิ (ก่อตั้งโดย กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ ประเทศไทย) นำโดย คุณใจดี นิ่มมณี คุณวีรพัฒน์ พลศรี คุณธัญนันท์ ฉัตรสิริวงศ์ คุณขวัญฤทัย ศรีจันทร์งาม และคุณญาณิน อ่อนอ้าย มอบทุนสนับสนุนจำนวน 60,000 บาท ให้กับ นางสาวกัลยรัตน์ พุฒวงศ์สกุล และ นายนาวิน กันทวี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ. ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการวิจัยชื่อ การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุไมซีเลียมคอมโพสิตจากเห็ดนางฟ้าเพาะปลูกในไทยสำหรับวัสดุก่อสร้างและบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง A509 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
SHARE :