ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ได้เข้ารับรางวัล "2023 Tohoku University International Award" ณ Tohoku University, Sendai ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรางวัลนี้ทาง Tohoku University ได้พิจารณามอบให้กับศิษย์เก่า (Alumni) ที่สำเร็จการศึกษา แล้วได้ใช้ความรู้ความสามารถทำคุณาประโยชน์ ให้กับสังคม ด้านความร่วมมือทางวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น มีผลงานเป็นที่ยอมรับจากคณะกรรมการพิจารณาศิษย์เก่านานาชาติดีเด่นของ Tohoku University เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566
SHARE :