คุณสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ที่ปรึกษาสภาสถาบัน มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมี รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ และคุณสุวรรณภา เรืองศิลป์กลการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งได้มอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566

SHARE :