ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก Sumitomo Electric Group CSR Foundation เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ของโครงการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นวิถีพอเพียงด้านการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดปทุมธานี  ตามรอยพระอัจฉริยภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566
SHARE :