เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2567 โดย รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาสถาบัน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ (วุฒิคุณ) ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร ประธานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ, อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาโครงการฯ และคุณศิรนาถ สรศักดิ์ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปในโครงการจัดทำพิมพ์เขียวองค์กรและแผนปฏิบัติการ การพัฒนา TNI สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ. ห้องออดิทอเรียม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
SHARE :