Mr.Akihiko Ikai, Rotarian Yoneyama Scholarship มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท / ปี เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมี รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี และรศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

SHARE :