สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดย รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี, รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ คณบดี และคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ คุณสัมฤทธิ์ บุญอมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารจาก บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในด้านบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานักศึกษา รวมไปถึงความร่วมมือด้านการวิจัย นวัตกรรม และสตาร์ทอัพ เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนของทั้งสองหน่วยงานให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่จะเกิดขึ้นระหว่างสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และบริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี จำกัด ในอนาคต เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

SHARE :