เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดย รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี, ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ คณบดีคณะสื่อสารสากล และดร.เอิบ พงบุหงอ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ นางสาวรัตนา ทิมวัฒน์ ผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาสุวรรณภูมิ (JCS Language School Group) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานโดยเน้นการเรียนการสอนที่สื่อสารและนำไปใช้ได้จริง 

SHARE :