สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “ โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” ณ บ้านห้วยทรายใต้ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับสมาชิกในชุมชน และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี  ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่

- ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

- การลดพลังงานไฟฟ้า ในพื้นที่สาธารณะของชุมชน โดยการใช้แผงโซล่าเซลล์

- การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหัวหิน

- การใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์พื้นที่บ้านห้วยทราย และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี 

  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ให้มีศักยภาพในด้านของความยั่งยืนของชุมชน ในการบริหารจัดการด้านพื้นที่และสมาชิกในชุมชนบ้านห้วยทราย  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเป็นส่วนร่วมสร้างการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับชุมชนต่อไป

SHARE :