เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 รศ.อัญชลี สุพิทักษ์ คณบดี และคณะอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Akihiro Yamamura, Akita University  เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ เนื่องจาก Prof. Akihiro Yamamura มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Discrete Mathematics, Information Security, Cryptology, Information Theory, Algebra นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
SHARE :