รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมด้วย นาย วสันต์ สินพิทักษ์สกุล ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจ” ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กับ บริษัทซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสภา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9  เมษายน 2567 ที่ผ่านมา


รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวว่า “เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มพูนทักษะและเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของ TNI ผ่านการศึกษาดูงาน การฝึกงานและสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริง ส่วนทางด้านซีพี แอ็กซ์ตร้า สามารถสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานที่ต้องการเพิ่มทักษะและความก้าวหน้าในสายอาชีพ เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน และปริญญาโทของ TNI ได้”

ทางด้านนาย วสันต์ สินพิทักษ์สกุล ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร กล่าวว่า “ซีพี แอ็กซ์ตร้า กำลังมองหาบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์ Core Competency หลักขององค์กร  ทั้งในด้าน Operation ที่ต้องการมองหาและฝึกคนรุ่นใหม่ให้มีความเจ้าของธุรกิจหรือเถ้าแก่, ด้าน Commercial เราสนใจคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะภาษาจีน เกาหลี และญี่ปุ่น เข้ามาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ เพื่อฝึกให้สามารถค้นหาสินค้า จากทั่วโลกเข้ามาจำหน่ายในไทย และต่างประเทศ โดยมีทีมพี่เลี้ยงอาวุโสคอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำ และด้าน E-commerce โดยตั้งเป้าหมายไปสู่การเป็น E-market place อันดับ 1 ของไทย ในอนาคตอันใกล้ 


    ขณะเดียวกันงานบริหารทรัพยากรบุคคล เราให้ความสนใจศาสตร์ด้านการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ (Shindan) ซึ่งทางสถาบันมีความเชี่ยวชาญและได้เปิดสอนรายวิชานี้อยู่แล้ว การลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ ในด้านบริหารธุรกิจ และงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากด้านบริหารธุรกิจแล้ว เรายังมองหาคนรุ่นใหม่ทางด้านโลจิสติกส์และอาจขยายไปสู่ด้านเทคโนโลยีอีกด้วย”SHARE :