รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับการทำงาน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการและนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน ร่วมมือในการบริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
SHARE :