เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 TNIAC 2024 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ICBIR 2024 ซึ่งเป็นการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ บุคคลในวงการอุตสาหกรรม รวมถึงนักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มปัจจุบันและเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสพบปะผู้คนที่มีความสนใจด้านการวิจัยที่คล้ายคลึงกันซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยในอนาคต ตอบสนองความจำเป็นในการประชุมแบบสหสาขาวิชาชีพ คือการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากหลากหลายหน่วยงาน และแบบสหวิทยาการระหว่างนักวิจัยจากนานาประเทศ


    โดยมี รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี และประธานกิตติมศักดิ์การจัดประชุม ICBIR & TNIAC 2024 กล่าวเปิดงาน รศ.ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ ประธาน IEEE Thailand Section, ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) ได้กล่าวต้อนรับนักวิจัยจากไทยและต่างประเทศ 


    การประชุมในครั้งนี้มีนักวิจัยให้ความสนใจส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมเป็นจำนวนมาก และผ่านการเข้าร่วมนำเสนอบทความ ประมาณ 334 บทความ ทั้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมถึงมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ประมาณ 300 คน จาก 16 ประเทศ อาทิเช่น Indonesia, Japan, Philippines, India, Myanmar, Malaysia, New Zeland, Germany  


    โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ดังนี้

    1. AI: The Driver for Thailand Economy and Society Development  บรรยายโดย  Dr. Chai Wutiwiwatchai Executive Director, National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC), Thailand 


    2. High Temperature Electrochemistry for Energy Storage and Power Generation บรรยายโดย Prof. Dr. Tatsuya Kawada Tohoku University, Japan


ดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Best Paper Awards ได้ที่ : Announcement of the 2024 “Best Paper Awards”SHARE :