ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี 

ประเภท สอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 1

 ประจำปีการศึกษา 2568

------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดการรับสมัคร >>Click<<

ชิงทุนการศึกษา 100% 50% 25%

และรับส่วนลดแรกเข้า 7,000 บาท

>>> กรอกใบสมัครออนไลน์ <<< คุณสมบัติผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
  • กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ทุกสาขา)
  • กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ทุกสาขาเทียบโอนหน่วยกิตได้)
  • ผลการเรียน (GPAX) 4-6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50


เกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร

มีการจัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา โดยมีเงื่อนไขผู้สามารถขอรับทุนดังนี้

  • ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน GPX (4-5 ภาคการศึกษา) 2.50 ขึ้นไป
  • ผู้สมัครจะต้องมาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ครบตามกระบวนการที่สถาบันฯกำหนด


ทุนการศึกษา ตลอดหลักสูตร มีดังนี้

ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 %

ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50 %

ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25 %

* ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

ในการใช้ทุนคืนให้กับสถาบันฯ เมื่อจบการศึกษาแล้ว
SHARE :      

ข่าวที่เกี่ยวข้อง