ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี 

ประเภท โควตา รอบที่ 1

 ประจำปีการศึกษา 2568

------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดการรับสมัคร >>Click<<

ชิงทุนการศึกษา 25% สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

และรับส่วนลดแรกเข้า 7,000 บาท

>>> กรอกใบสมัครออนไลน์ <<< 
คุณสมบัติผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
  • กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ทุกสาขา)
  • กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ทุกสาขาเทียบโอนหน่วยกิตได้)
  • ผลการเรียน (GPAX) 4-6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50


ทุนการศึกษา ตลอดหลักสูตร มีดังนี

ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25 %

* ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

ในการใช้ทุนคืนให้กับสถาบันฯ เมื่อจบการศึกษาแล้วSHARE :