เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับอาจารย์คณะสื่อสารสากล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมี   อาจารย์ณัฐณิชา โรจนศิรินทร์ และอาจารย์ศรุต บุรณศรี ได้แนะนำรายวิชาเกี่ยวกับ JPN-492 และ JPE-492 พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดโครงการระยะสั้นสำหรับนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น อาทิ ABK College, Aso Juku และ Higashikawa เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้เข้าใจในเรื่องวัฒนธรรม กฎระเบียบที่จะต้องปฏิบัติก่อนที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
SHARE :