สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดย รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี, ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ คณบดีคณะสื่อสารสากล และดร.เอิบ พงบุหงอ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ ดร.บุศรา เชื้อดี นายกสมาคมโรงเรียนบริบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกันในโครงการต่างๆ พัฒนางานการศึกษาและพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานสร้างความมั่นคงในอนาคต เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567

 SHARE :