ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (TNIC) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ Hackathon : Innovative Application for Smart Life ภายใต้หัวข้อ “Smart Life Smart Money” ซึ่งเป็นการพัฒนา Application ที่มีชื่อว่า Dressify โดยมีแนวคิดคือ "Your Fashion Assistant" ได้รับการสนับสนุนโดย AIFUL CORPORATION และษริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ทีมผู้ชนะเลิศ ได้แก่

ทีม Smart Closet ซึ่งมีสมาชิก ดังนี้

1. นางสาวพลอยชมพู พลรมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (DSA) 

2. Mr. Kinley Pema Dendup นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (DSA)

3. นางสาวกัญญภัส เกื้อสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ (IBN)

4. นางสาวมลิกา นากามัทสึ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมดิจิทัล (DGE)

5. นางสาวยูโกะ (ของขวัญ) เอซากะ  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมดิจิทัล (DGE)
SHARE :