สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำตัวจริงเรื่องญี่ปุ่น โดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมอันเก่าแก่และทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

    การประกวดความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 จัดโดยมูลนิธิ Kyoritsu International Foundation Scholarship และ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น J-Study Center ได้แก่

1. น.ส.อภิชญา ปศุศฤทธากร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นในวันที่ 11-17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 


    การแข่งขัน The World Bibliobattle Championship กิจกรรมแนะนำหนังสือเล่มโปรดเป็นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 (WBC2023) จัดโดย The Committee of World Bibliobattle Championship ได้แก่

1. นายพิสิฐธร ศุภมงคลเศรษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ภัทรารีย์ อมาตยกุล และอาจารย์Chie TSUNEMI


    การแข่งขันคารุตะออนไลน์ จัดโดย ชมรมคารุตะกรุงเทพ ได้แก่

1. น.ส.พุทธิดา วิรุฬลาภ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (BJ) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  (ระดับผู้มีประสบการณ์)

2. นายศรัณย์ บรรจงรัตน์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (BJ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ระดับผู้มีประสบการณ์)

3. น.ส.ประศมา มีอัฐมั่น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (BJ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 (ระดับมือสมัครเล่น) 

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุวัฒนา แดงสุภา


    การแข่งขันคารุตะ เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17” จัดโดย ชมรมคารุตะกรุงเทพ ได้แก่

1. นางสาวพิรดา แตงอ่อน และ นางสาวชนัญชิดา อรุณรังษี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ประเภททีม)

2. นางสาวพุทธิดา วิรุฬห์ลาภ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภทบุคคล ระดับ C-D)

3. นางสาวประศมา มีอัฐมั่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (ประเภทบุคคล ระดับ E)

4. นายพิสิฐธร ศุภมงคลเศรษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ประเภทบุคคล ระดับ E)

5. นายศรัณย์ บรรจงรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ประเภทบุคคล ระดับ E)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุวัฒนา แดงสุภา

    การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 50 จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมป์ ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้แก่

1. นางสาวภัณฑิรา กันตจารนิติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

2. นายเจตนา เรนกิโฟ โอซึกะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ได้รับรางวัลอันดับที่ 8SHARE :